Giới thiệu ngành Cao đẳng Quản lý Văn hóa

Thứ ba - 02/07/2019 00:09
Giới thiệu ngành Cao đẳng Quản lý Văn hóa

Ngành đào tạo:  Cao đẳng Quản lý văn hóa
– Mã ngành 6340436

 
12195085 10205287808531122 3068195567660628952 o
 
Mục tiêu đào tạo: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng ngành Quản lý Văn hóa (2 năm) có kiến thức lý thuyết và kỹ năng tổ chức, thực hiện các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại các thiết chế văn hóa, các cơ quan, đơn vị Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội khác, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.  

Kiến thức và kỹ năng: Sinh viên nắm vững kiến thức quan điểm của Đảng và Nhà nước về quản lý trong các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật; khoa học xã hội và nhân văn; nghiệp vụ tổ chức và quản lý các họat động văn hóa...; Sinh viên có kỹ năng xây dựng dự án văn hóa; tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; truyền thông vận động xã hội để xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng; kỹ năng giao tiếp và quan hệ công chúng; làm việc nhóm và làm việc độc lập; sinh hoạt cộng đồng; kỹ năng thuyết trình...

Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Ủy ban nhân dân các cấp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm văn hóa, Trung tâm văn hóa - t