Văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có liên quan đến hoạt động nhà trường

Stt

Số hiệu

Ngày VB

Trích yếu

Tình trạng

1

13/2013/QĐ-TTg

06/02/2013

Quyết định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội sinh viên việt nam, hội liên hiệp thanh niên việt nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề

 Còn hiệu lực