Công văn tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid 19

Công văn tiếp tục phòng, chống dịch bệnh nCov 19

LIÊN ĐOÀN LAP ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC

Số: 137/CĐVC

 

Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 03 tháng 12 năm 2020

 

    Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc.

 

Thực hiện Công văn số 40-CV/TU ngày 01/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Công văn số 761/MTTQ-BTT ngày 01/12/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và công văn số 365/LĐLĐ  ngày 03/12/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố đề nghị các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục hướng dẫn công đoàn các cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên,   cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVC-LĐ) tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng, quyết tâm không được chủ quan, lơ là, không để dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền vận động đoàn viên, CBCCVC-LĐ luôn giữ tâm lý bình tĩnh, ứng phó với mọi tình huống, không hoang mang, lo sợ khi các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

2. Tuyên truyền, khuyến cáo đoàn viên, CBCCVC-LĐ không nên mua hàng hóa, tích trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm; vận động đoàn viên, CBCCVC-LĐ phòng, chống dịch bệnh, nhất là thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, khử khuẩn tay…

3. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:

- LĐLĐ TP (b/c)

- Như trên;

- Lưu: VP.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

 CHỦ TỊCH

   

Nguyễn Thị Diệu Hiền