Danh sách học sinh thi lại lần 2 năm học 2013 - 2014

Thứ ba - 06/09/2016 23:21
DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI ( LẦN 2)
HỌC KỲ I - NĂM HỌC : 2013 - 2014
KHOA ÂM NHẠC 
Stt  Họ  Tên  Lớp  Môn  Điểm  Ghi chú 
          Ktra   Thi    
1 Huỳnh Hữu  Duy DV Múa K7 Ballet  0 0 Bảo lưu 
        Dân gian  0 0 Bảo lưu 
        Múa truyền thống  0 0 Bảo lưu 
        Múa tính cách  0 0 Bảo lưu 
2 Phòng Thị Hoài  Xuân  DV Múa K7 Ballet  6 0 Nghỉ H. Sản
        Dân gian  6 0 Nghỉ H. Sản
        Múa truyền thống  0 0 Nghỉ H. Sản
3 Hứa  Hoàng Vũ  Anh  DV Múa K8 Anh văn 1 10 0 Thi lần 2
        KXA 1 7 0 Thi lại 
        NLCB 1 0 0 Học lại 
        Ballet 1 8 0 Thi lần 2
        Dân gian 1 8 0 Thi lần 2
4 Đào Lê Quang  Hiếu  DV Múa K8 KXA 1 0 0 Học lại 
  Nguyễn Minh Hoàng  DV Múa K8 Anh văn 1 9 0 Thi lần 2
        Giáo dục pháp luật   5 0 Thi lần 2
        KXA 1 5 0 Thi lại 
        NLCB 1 0 0 Học lại 
5 Võ Giao  Linh  DV Múa K8 Anh văn 1 10 0 Thi lần 1
        Giáo dục thể chất  0 0 Thi lần 1
        Giáo dục pháp luật   0 0 Học lại 
        KXA 1 0 0 Học lại 
        NLCB 1 8 0 Thi lần 1
6 Nguyễn Thị  Nga DV Múa K8 Giáo dục thể chất  0 0 Học lại 
        Giáo dục pháp luật   0 0 Học lại 
7 Lê Lan  Ngọc  DV Múa K8 Giáo dục thể chất  0 0 Học lại 
        Giáo dục pháp luật   0 0 Học lại 
        KXA 1 0 0 Học lại 
        NLCB 1 6 0 Thi lần 2
8 Nguyễn Khôi  Nguyên DV Múa K8 KXA 1 0 0 Học lại 
        NLCB 1 0 0 Học lại 
  Nguyễn Khôi  Nguyên DV Múa K8 Anh văn 1 0 0  
9 Vương Quang  Thạng  DV Múa K8 Anh văn 1 0 0 Học lại 
        Giáo dục pháp luật   0 0 Học lại 
        KXA 1 0 0 Học lại 
        NLCB 1 0 6 Học lại 
10 Đoàn Thị Phong  Thư DV Múa K8 Giáo dục thể chất  0 0 Học lại 
        Giáo dục pháp luật   0 0 Học lại 
11 Phan Văn Thuần  DV Múa K8 Giáo dục pháp luật   0 0 Học lại 
        KXA 1 0 0 Học lại 
        NLCB 1 0 0 Học lại 
12 Lê Thị Ngọc  Tuyết  DV Múa K8 NLCB 1 0 8 Học lại 
13 Vũ Lập Kim  Ngân  Nhạc cụ PT K10 Giáo dục pháp luật   0 0 Học lại 
14 Nguyễn Hữu  Toàn  Nhạc cụ PT K10 Giáo dục pháp luật   0 0 Học lại 
15 Trần Thanh  Toàn  Nhạc cụ PT K10 LSAN 1 6 3 Thi lần 2
16 Lê Quốc  Anh  Nhạc cụ PT K11 Giáo dục thể chất  0 -1 Học lại 
        Giáo dục pháp luật   0 -1 Học lại 
17 Huỳnh Ngọc Dưỡng  Nhạc cụ PT K11 Ghi âm 1 7 2 Thi lại 
        Giáo dục pháp luật   2 4 Thi lại 
18 Nguyễn Tường  Duy Nhạc cụ PT K11 Anh văn 1 9 0 Thi lần 2
        Giáo dục thể chất  0 -1 Học lại 
        Giáo dục pháp luật   0 -1 Học lại 
19 Lê Ngọc  Hải  Nhạc cụ PT K11 Giáo dục thể chất  0 -1 Học lại 
        Giáo dục pháp luật   0 -1 Học lại 
20 Nguyễn Ngọc  Hiền  Nhạc cụ PT K11 Chuyên môn 1 7 0 Thi lần 2
        Giáo dục thể chất  0 -1 Học lại 
        Ghi âm 1 0 0 Học lại 
        NLCB 1 0 0 Học lại 
        Xướng âm  0 0 Học lại 
21 Lê Đức  Minh  Nhạc cụ PT K11 Giáo dục pháp luật   0 0 Học lại 
        Hòa tấu 1 0 0 Học lại 
22 Nguyễn Duy  Phong  Nhạc cụ PT K11 Giáo dục pháp luật   2 6 Thi lại 
23 Lê Quốc  Thái  Nhạc cụ PT K11 Giáo dục thể chất  0 -1 Học lại 
          0 0 Học lại 
          0 0 Học lại 
24 Nguyễn Quang  Thiện  Nhạc cụ PT K11 NLCB 1 0 0 Học lại 
          3 5 Thi lại 
25 Lê Quốc  Việt  Nhạc cụ PT K11 Giáo dục pháp luật   3 5 Thi lại 
26 Thái Thị Kim  Ngân  Nhạc cụ PT K9 Ghi âm 5 6 3 Thi lần 2
27 Ngô Huỳnh Trí  Thống  Nhạc cụ PT K9 Ghi âm 5 6 3 Thi lần 2
28 Nguyễn Hữu  Phước  Nhạc cụ PT K9 Ghi âm 5 6 3 Thi lần 2
29 Âu Văn  Nhã  Sáng tác K 10 Xướng âm 5 6 3 Thi lần 2
        Ghi âm 5 6 3 Thi lần 2
        Hòa âm  5 2 Thi lần 2
30 Nguyễn Ngọc  Hiền  Sáng tác K 11 Chuyên môn 3 0 0 Học lại 
31 Nguyễn Thanh   Thoại  Thanh Nhạc K11 Hình thức âm 3 4 3 Kiểm tra & thi lần 2
32 Trần Thiện  Ân Thanh Nhạc K11 Ghi âm 5 0 0 Học lại 
        Hòa âm 3 5 0 Thi lần 2
        Hình thức âm 3 8 0 Thi lần 2
        Piano 5 0 0 Học lại 
        Xướng âm 5 0 0 Học lại 
        LSAN 1 0 0 Học lại 
        Hợp xướng    0 Học lại 
33 Nguyễn Trung  Hiếu  Thanh Nhạc K11 Xướng âm 5 0 0 Học lại 
        Ghi âm 5 0 0 Học lại 
        Chuyên môn 5 7 0 Thi lần 2
        Hình thức âm 3 4 0 Thi lần 2
        LSAN 1 2 5 Kiêm tra lần 2
        Hợp xướng    0 Học lại 
34 Lê Thị Quỳnh  Mai  Thanh Nhạc K11 Xướng âm 5 6 3 Thi lần 2
        Ghi âm 5 6 3 Thi lần 2
        Hòa âm 3 5 2 Thi lần 2
35 Mai Thị Quỳnh  Phương  Thanh Nhạc K11 Xướng âm 5 6 3 Thi lần 2
        Ghi âm 5 6 3 Thi lần 2
        Hòa âm 3 5 2 Thi lần 2
        Piano 5 5 4 Thi lần 2
36 Chung Trần  Quang  Thanh Nhạc K11 Xướng âm 5 6 3 Thi lần 2
        Ghi âm 5 6 3 Thi lần 2
        Hòa âm 3 5 2 Thi lần 2
  Chung Trần  Quang  Thanh Nhạc K11 Piano 5 0 4 Kiểm tra & thi lần 2
37 Thái Văn Sơn  Thanh Nhạc K11 Xướng âm 5 0 0 Học lại 
        Ghi âm 5 0 0 Học lại 
        Hòa âm 3 5 0 Thi lần 2
        Hình thức âm 3 0 0 Học lại 
        Piano 5 0 0 Học lại 
        LSAN 1 0 0 Học lại 
38 Nguyễn Thanh  Thoại  Thanh Nhạc K11 Xướng âm 5 6 3 Thi lần 2
        Ghi âm 5 6 3 Thi lần 2
        Hòa âm 3 5 4 Thi lần 2
        Piano 5 6 0 Thi lần 2
39 Nguyễn Thị Diễm Kiều Thanh Nhạc K13 NLCB 1 5 3 Thi lần 2
40 Trần Thị Thu  Điểm  Thanh Nhạc K13 GD thể chất    -1 Học lại 
        Giáo dục pháp luật     -1 Học lại 
41 Trần Thị Xuân  Hoa  Thanh Nhạc K13 Ghi âm  0 3 Học lại 
42 Nguyễn Hoàng  Kiệt  Thanh Nhạc K13 Ghi âm  5 4 Thi lần 2
43 Lê Kim  Luyến  Thanh Nhạc K13 Chuyên môn 1 0 0 Học lại 
        NLCB 1 5 4 Thi lần 2
44 Đặng Quang  Minh  Thanh Nhạc K13 GD thể chất    -1 Học lại 
        Giáo dục pháp luật     -1 Học lại 
45 Lê Thị Mộng  Thu  Thanh Nhạc K13 Ghi âm  5 4 Thi lần 2
        Giáo dục pháp luật   3 3 Ktra & thi lần 2
46 Trần Thanh  Tiệp  Thanh Nhạc K13 Giáo dục pháp luật   0 0 Học lại 
47 Nguyễn Văn  Tình  Thanh Nhạc K13 Giáo dục pháp luật   2 6 Ktra lần 2
48 Trịnh Thế  Truyền  Thanh Nhạc K13 GD thể chất  0 0 Học lại 
        Giáo dục pháp luật   0 0 Học lại 
49 Nguyễn Thị Kiều  Diễm  SP Âm Nhạc K12 Hình thức âm 1 6 2 Thi  lần 2
50 Nguyễn Vĩnh  Khoa  SP Âm Nhạc K12 Hình thức âm 1 6 2 Thi  lần 2
51 La Thành  Luân  SP Âm Nhạc K12 Hòa âm 2 0 0 Học lại 
        Nhạc cụ 3 0 0 Học lại 
        Hát nhạc 3 0 0 Học lại 
        KXA 3 0 0 Học lại 
        Hình thức âm 1 5 0 Thi  lần 2
52 Hứa Văn  Luân  SP Âm Nhạc K12 Hình thức âm 1 6 3 Thi  lần 2
53 Nguyễn Thành  Nam  SP Âm Nhạc K12 Hòa âm 2 6 2 Thi  lần 2
54 Võ Đồng  Nhẩn  SP Âm Nhạc K12 Hình thức âm 1 5 0 Thi  lần 2
55 Huỳnh Ngọc Yến  Nhi  SP Âm Nhạc K12 Hình thức âm 1 5 2 Thi  lần 2
56 Phạm Thị Hoàng  Oanh  SP Âm Nhạc K12 Hình thức âm 1 5 2 Thi  lần 2
57 Trương Tấn  Phát  SP Âm Nhạc K12 Hình thức âm 1 6 2 Thi  lần 2
58 Đường Thị Lan  Phương  SP Âm Nhạc K12 Giáo dục quốc phòng  3 5 Thi lại 
59 Hồ Thúy  Quyên  SP Âm Nhạc K12 Hình thức âm 1 7 2 Thi  lần 2
60 Lê Hoàng  Thấy  SP Âm Nhạc K12 Hòa âm 2 6 2 Thi  lần 2
        Hình thức âm 1 6 2 Thi  lần 2
61 Nguyễn Triết  Thịnh  SP Âm Nhạc K12 Hòa âm 2 7 1 Thi  lần 2
62 Hà Quang  SP Âm Nhạc K12 Hòa âm 2 7 1 Thi  lần 2
63 Lê Huy  Cường SP Âm Nhạc K13 Giáo dục thể chất    -1 Học lại 
        Giáo dục pháp luật     -1 Học lại 
        Nhạc cụ 1 0 0 Học lại 
        NLCB 1 5 3 Thi lần 2
64 Lương Thị Mỹ  Duyên SP Âm Nhạc K13 Nhạc cụ 1 5 3 Thi lần 2
        Tính năng nhạc cụ 1 5 4 Thi lần 2
65 Văn Thị Nhựt  Hằng SP Âm Nhạc K13 Giáo dục thể chất    -1 Học lại 
        Giáo dục pháp luật     -1 Học lại 
66 Nguyễn Đức  Hiếu  SP Âm Nhạc K13 Hát nhạc 1 0 1 Học lại 
67 Trần Thị  Hiểu  SP Âm Nhạc K13 Nhạc cụ 1 6 3 Thi lần 2
68 Trần Thanh  Hùng  SP Âm Nhạc K13 Giáo dục pháp luật   0 0 Học lại 
69 Nguyễn Duy  Khương SP Âm Nhạc K13 Giáo dục thể chất    -1 Học lại 
        Giáo dục pháp luật     -1 Học lại 
        KXA 1 4 5 Ktra lần 2
        Tính năng nhạc cụ 1 3 4 Ktra & thi lần 2
70 Lâm Minh  Kính  SP Âm Nhạc K13 KXA 1 6 3 Thi lại 
        Nhạc cụ 1 4 1 Ktra & thi lần 2
71 Phạm Kim  Luyến  SP Âm Nhạc K13 Giáo dục thể chất    -1 Học lại 
        Giáo dục pháp luật     -1 Học lại 
72 Lê Nguyễn Thảo   Nguyên SP Âm Nhạc K13 Giáo dục thể chất    -1 Học lại 
        Giáo dục pháp luật     -1 Học lại 
        NLCB 1 6 3 Thi lần 2
        Tính năng nhạc cụ 1 5 4 Thi lần 2
  Lê Nguyễn Thảo   Nguyên SP Âm Nhạc K13 Hát nhạc 1 0 7 Học lại 
        Nhạc cụ 1 5 0 Thi lần 2
73 Trương Thành  Phương  SP Âm Nhạc K13 Giáo dục pháp luật   2 7 Ktra lần 2
75 Nguyễn Thanh  Quốc SP Âm Nhạc K13 Giáo dục thể chất    -1 Học lại 
        Giáo dục pháp luật     -1 Học lại 
76 Kim Sa  Rắc  SP Âm Nhạc K13 Giáo dục thể chất    -1 Học lại 
        Giáo dục pháp luật     -1 Học lại 
        Nhạc cụ 1 5 0 Thi lần 2
77 Lê Tấn  Tài  SP Âm Nhạc K13 Giáo dục pháp luật   2 6 Ktra lần 2
        Tính năng nhạc cụ 1 5 4 Thi lần 2
78 Ngô Quang Nhựt Tân  SP Âm Nhạc K13 Anh văn 1 0 0 Học lại 
        Nhạc cụ 1 0 0 Học lại 
79 Lê Thanh  Thanh  SP Âm Nhạc K13 Giáo dục pháp luật     -1 Học lại 
        Giáo dục thể chất    -1 Học lại 
        Nhạc cụ 1 5 3 Thi lần  2
        NLCB 1 6 2 Thi lần 2
80 Nguyễn Trần Minh  Thơ SP Âm Nhạc K13 Giáo dục thể chất    -1 Học lại 
        Giáo dục pháp luật     -1 Học lại 
        Hát nhạc 1 6 3 Thi lần 2
        Nhạc cụ 1 0 0 Học lại 
81 Châu Thị Vân  Trang  SP Âm Nhạc K13 Giáo dục thể chất    -1 Học lại 
        Giáo dục pháp luật     -1 Học lại 
        Nhạc cụ 1 6 3 Thi lần 2
        Tính năng nhạc cụ 1 5 4 Thi lần 2
82 Trương Ngọc  Triệu  SP Âm Nhạc K13 Giáo dục thể chất    -1 Học lại 
        Giáo dục pháp luật     -1 Học lại 
83 Phạm Thanh Tùng  SP Âm Nhạc K13 Nhạc cụ 1 0 0 Học lại 
84 Phạm Kim  Tuyền  SP Âm Nhạc K13 Tính năng nhạc cụ 1 5 4 Thi lần 2
85 Phạm Thụy Hồng  Vân SP Âm Nhạc K13 Giáo dục thể chất    -1 Học lại 
        Giáo dục pháp luật     -1 Học lại 
        Tính năng nhạc cụ 1 5 3 Thi lần 2
86 Võ Anh  SP Âm Nhạc K13 Anh văn 1 0 0 Học lại 
        Giáo dục pháp luật     -1 Học lại 
        Giáo dục thể chất    -1 Học lại 
86 Võ Anh  SP Âm Nhạc K13 KXA 1 3 0 Ktra & thi lần 2
        NLCB 1 5 0 Thi lần 2
        Tính năng nhạc cụ 1 3 5 Ktra lần 2
  Tổng cộng : 86  HS 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Copyright © Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. All rights reserved. 
ĐC: 188/35A Nguyễn Văn Cừ - Q.Ninh Kiều - Tp Cần Thơ. Điện thoại: 0292 3899.027
Chịu trách nhiệm: T.S Trần Văn Nam - Phụ trách kỹ thuật: Nguyễn Minh Hoàn
Phụ trách nội dung: Lưu Ngọc Hiền - Phụ trách đồ họa: Bùi Thị Thanh Tâm - Logo: Đông Phương
Phụ trách hình ảnh: Trần Đức Thông - Và toàn thể cán bộ, giáo viên Trường
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi