Văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có liên quan đến hoạt động nhà trường

Stt

Số hiệu

Ngày VB

Trích yếu

Tình trạng

1

46/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016

Điều lệ trường cao đẳng

Còn hiệu lực một phần

2

 34/2018/TT-BLĐTBXH

26/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học

Còn hiệu lực

3

23/2018/TT-BLĐTBXH

06/12/2018

 Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Còn hiệu lực

4

09/2017/TT-BLĐTBXH

13/3/2017

Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

Còn hiệu lực

5

 33/2018/TT-BLĐTBXH

26/12/2018

Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn

Còn hiệu lực

6

42/2015/TT-BLĐTBXH

20/10/2015

Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

Còn hiệu lực một phần

7

03/2017/TT-BLĐTBXH

01/3/2017

Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Còn hiệu lực

8

04/2017/TT-BLĐTBXH

02/3/2017

Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Còn hiệu lực

9

06/2019/TT-BLĐTBXH

28/01/2019

Bổ sung ngành nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IVtrình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Còn hiệu lực

10

05/2017/TT-BLĐTBXH

02/3/2017

Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Còn hiệu lực một phần

11

07/2019/TT-BLĐTBXH

07/03/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Còn hiệu lực

12

24/2018/TT-BLĐTBXH

06/12/2018

Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Còn hiệu lực

13

03/2019/TT-BLĐTBXH

17/01/2019

Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Còn hiệu lực

14

13/2018/TT-BLĐTBXH

26/09/2018

Ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Còn hiệu lực

15

12/2018/TT-BLĐTBXH

26/09/2018

Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Còn hiệu lực

16

 11/2018/TT-BLĐTBXH

26/09/2018

 Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Còn hiệu lực

17

10/2018/TT-BLĐTBXH

26/09/2018

Quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Còn hiệu lực

18

31/2019/TT-BLĐTBXH

31/12/2019

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạngchức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Còn hiệu lực

19

03/2018/TT-BLĐTBXH

15/6/2018

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Còn hiệu lực

20

06/2017/TT-BLĐTBXH

08/3/2017

Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Còn hiệu lực

21

07/2017/TT-BLĐTBXH

10/3/2017

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Còn hiệu lực một phần

22

08/2017/TT-BLĐTBXH

10/3/2017

Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Còn hiệu lực một phần

23

12/2019/TT-BLĐTBXH

12/8/2019

Hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Còn hiệu lực

24

28/2018/TT-BLĐTBXH

25/12/2018

Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng; mẫu và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng

Còn hiệu lực

25

18/2018/TT-BLĐTBXH

30/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Còn hiệu lực

26

1229/QĐ-BLĐTBXH

07/03/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXHngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học

Còn hiệu lực

27

15/2017/TT-BLĐTBXH

08/6/2017

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Còn hiệu lực

28

28 /2017/TT-BLĐTBXH

15/12/2017

Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Còn hiệu lực

29

27/2018/TT-BLĐTBXH

25/12/2018

Thông tư quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Còn hiệu lực

30

21/2018/TT-BLĐTBXH

30/11/2018

Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Còn hiệu lực

31

 34/2017/TT-BLĐTBXH

 29/12/2017

 Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp

Còn hiệu lực

32

36/2017/TT-BLĐTBXH

 29/12/2017

Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Còn hiệu lực

33

 37/2017/TT-BLĐTBXH

 29/12/2017

 Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu

Còn hiệu lực

34

 38/2018/TT-BLĐTBXH

28/12/2018

Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Còn hiệu lực

35

 35/2018/TT-BLĐTBXH

26/12/2018

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Còn hiệu lực