Văn bản của Thành phố Cần Thơ có liên quan đến hoạt động nhà trường

tr style="height:63.0pt">

Stt

Số hiệu

Ngày VB

Trích yếu

Tình trạng

1

13/2015/QĐ-UBND

10/3/2015

Quy định thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố cần thơ, giai đoạn 2015 – 2020

Còn hiệu lực

2

04/2018/NQ-HĐND 

10/3/2015

Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 – 2021

Còn hiệu lực

3

17/2014/NQ-HĐND

05/12/2014

Quy định về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố cần thơ, giai đoạn 2015 - 2020

Còn hiệu lực

4

24/2013/QĐ-UBND

09/10/2013

Ban hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Cần Thơ

Hết hiệu lực

5

20/2012/QĐ-UBND

09/8/2012

Ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện

Còn hiệu lực