Luật

Stt

Số hiệu

Ngày VB

Trích yếu

Tình trạng

1

74/2014/QH13

27/11/2014

Luật Giáo dục nghề nghiệp

Còn hiệu lực

2

58/2014/QH13

20/11/2014

Bảo hiểm xã hội

Còn hiệu lực

3

39/2013/QH13

16/11/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng

Còn hiệu lực

4

10/2012/QH13

18/6/2012

Luật Lao động

Còn hiệu lực

5

58/2010/QH12

15/11/2010

Luật viên chức

Còn hiệu lực

6

15/2003/QH11

26/11/2003

Luật thi đua, khen thưởng

Còn hiệu lực