Văn bản của tổ chức Công đoàn có liên quan đến hoạt động của nhà trường

Stt

Số hiệu

Ngày VB

Trích yếu

Tình trạng

1

08/2016/TT-BGDĐT

28/3/2016

Thông tư quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác Công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 Còn hiệu lực