Biểu mẫu dùng cho viên chức, nhà giáo

Stt

Trích yếu

Tải về

1

Bản kê khai tài sản thu nhập

Tải

2

Bản mô tả sáng kiến

Tải

3

Bảng kiểm điểm đảng viên

Tải

4

Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân [khen thưởng chuyên đề]

Tải

5

Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân [khen thưởng công trạng, thành tích]

Tải

6

Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân [khen thưởng đột xuất, đặc biệt đột xuất]

Tải

7

Chương trình đào tạo (Phụ lục 01 - Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH)

Tải

8

Chương trình mô đun (Phụ lục 03 - Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH)

Tải

9

Chương trình môn học (Phụ lục 02 - Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH)

Tải

10

Giáo trình đào tạo trình độ trung cấp (cao đẳng) (Phụ lục 05 - Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH)

Tải

11

Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức (Mẫu 2a - TCTW)

Tải

12

Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

Tải

13

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức (Mẫu HS03-VC/BNV)

Tải

14

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

Tải

15

Phiếu đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo (Mẫu 1- Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH)

Tải

16

Phiếu nghiên cứu hồ sơ viên chức (Mẫu HS06-VC/BNV)

Tải

17

Phiếu nhận xét đảng viên - nơi cư trú

Tải

18

Phiếu tổng hợp đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo của khoa, tổ bộ môn (Mẫu 2- Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH)

Tải

19

Phiếu tự đánh giá, xếp loại nhà giáo (20/2018/TT-BGDĐT )

Tải

20

Sơ yếu lý lịch (2C/TCTW-98)

Tải

21

Sơ yếu lý lịch viên chức (Mẫu HS01-VC/BNV )

Tải

22

Sơ yếu lý lịch viên chức (Mẫu HS02-VC/BNV )

Tải