Chiêu sinh ngắn hạn Lớp Diễn viên Sân khấu - Điện ảnh

Chiêu sinh lớp đào tạo ngắn hạn : Diễn viên Sân khấu - Điện ảnh.