Bữa trưa muộn ở Roma

Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Kích thước : 40x40cm

Thời gian vẽ: Tháng 09/2020

Tác giả : Vương Thái Ngân