Cuộc thi cải cách hành chính

Cuộc thi cải cách hành chính

THỂ LỆ

Hội thi tìm hiểu về “Chương trình Cải cách hành chính Nhà nước

giai đoạn 2011 - 2020” và các chế độ chính sách có liên quan đến quyền

và nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động thành phố

 

 

 

          Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-SNV-CĐVC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của  Sở Nội vụ và Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ về tổ chức Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính: Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến ” trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020, Quyết định số 30/QĐ-CĐVC, ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố về việc thành lập Ban Tổ chức, Thư ký Hội thi trực tuyến: Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020, Ban Tổ chức Hội thi ban hành thể lệ Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính: Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM GIA

1. Đối tượng dự thi bắt buộc

a) Sở, ban, ngành thành phố, cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện;

- Tất cả công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị (theo quyết định thành lập Bộ phận này);

- Công chức phòng chuyên môn có thủ tục hành chính công bố áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: mỗi phòng 1 người;

b) UBND xã, phường, thị trấn: Tất cả công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (theo quyết định thành lập Bộ phận này).

2. Đối tượng khuyến khích dự thi

Ngoài các cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng dự thi bắt buộc nêu trên, Ban Tổ chức khuyến khích các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức khác tham gia hội thi.

 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu một số nội dung cơ bản về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Hình thức thi

a) Cách thức đăng ký dự thi

- Hội thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến; người dự thi tham gia thi trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối mạng internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh…), trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn;

- Người tham gia đăng ký dự thi và nghiên cứu bộ câu hỏi trực tiếp trên website: timhieucaicachhanhchinh.cantho.gov.vn từ ngày 23 tháng 11 năm 2020 đến ngày 28 tháng 11 năm 2020;

- Để được đăng ký dự thi, người tham gia dự thi (sau đây gọi là thí sinh) cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn. Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức xét và trao giải;

- Ban Tổ chức sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh khi có bất kỳ thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

b) Cách thức thi, cách xếp giải

* Cách thức thi

- Thí sinh trả lời các câu hỏi của đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm. Thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn 01 phương án đúng trong 03 phương án ở mỗi câu hỏi. Thang điểm tối đa là 20 điểm (mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm);

- Thời gian lượt thi tối đa là 30 phút, hết thời gian quy định, hệ thống sẽ tự kết thúc bài thi; thí sinh có thể kết thúc bài thi sớm hơn thời gian quy định. Phần mềm sẽ chấm điểm tự động, kết quả sẽ được hiển thị ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi gồm: Tổng điểm trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi. Sau đó, thí sinh sẽ trả lời câu hỏi dự đoán số người tham gia dự thi trả lời đúng 20 câu hỏi trắc nghiệm (câu 21);

- Mỗi thí sinh được tham gia 01 lần thi duy nhất. Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi thí sinh trả lời đầy đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán của đề thi (câu 21).

* Cách xếp giải

- Đối với giải cá nhân:

Thứ tự ưu tiên để trao giải là: Điểm số từ cao xuống thấp; số dự đoán gần nhất với tổng số người trả lời đúng 20 câu hỏi trắc nghiệm; thời gian hoàn thành bài thi;

Nếu có 3 tiêu chí trên đều như nhau thì kết quả sẽ do Trưởng ban tổ chức quyết định.

- Đối với giải tập thể:

Điểm tập thể là điểm bình quân của tất cả các thí sinh của đơn vị tham gia hội thi. Riêng quận, huyện, điểm tập thể là điểm bình quân của tất cả thí sinh thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và phòng ban chuyên môn cấp huyện;

Thứ tự ưu tiên để trao giải là: điểm bình quân từ cao xuống thấp; thời gian làm bài bình quân. Nếu 2 tiêu chí này đều như nhau thì kết quả do Trưởng ban tổ chức quyết định.

III. THỜI GIAN THI

1. Thời gian thi

Hội thi bắt đầu từ 07 giờ, ngày 01 tháng 12 năm 2020 đến 17 giờ,       ngày 07 tháng 12 năm 2020.

2. Tổng kết cuộc thi

Ban Tổ chức Hội thi dự kiến tổng kết, trao giải hội thi sau                   ngày 15 tháng 12 năm 2020 (ngày cụ thể sẽ có thông báo sau).

IV. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

1. Cơ cấu giải thưởng[1]

a) Giải cá nhân:

SỐ TT

Cơ cấu giải thưởng

Số lượng

Hình thức khen thưởng

Tiền thưởng (VNĐ)

1

Giải nhất

01

Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố

2.000.000

2

Giải nhì

02

Giấy khen của Ban Tổ chức

1.500.000

3

Giải ba

03

Giấy khen của Ban Tổ chức

1.000.000

4

Giải khuyến khích

10

Giấy khen của Ban Tổ chức

500.000

b) Giải tập thể:

SỐ

TT

Cơ cấu giải thưởng

Số lượng

Hình thức khen thưởng

Tiền thưởng (VNĐ)

1

Khối sở, ngành

 

- Giải nhất

01

Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố

4.000.000

 

- Giải nhì

02

Giấy khen của Ban Tổ chức

3.000.000

 

- Giải ba

02

Giấy khen của Ban Tổ chức

2.000.000

2

Khối quận, huyện

 

- Giải nhất

01

Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố

4.000.000

 

- Giải nhì

01

Giấy khen của Ban Tổ chức

3.000.000

 

- Giải ba

01

Giấy khen của Ban Tổ chức

2.000.000

2. Về kỷ luật

- Thí sinh thuộc đối tượng bắt buộc phải tham dự hội thi theo quy định, nếu có sự thay đổi, đơn vị phải báo cáo trước 2 ngày và phải được sự đồng ý của Ban Tổ chức.

- Các đơn vị tham gia dự thi có quyền khiếu nại với Ban Tổ chức về những hành vi vi phạm thể lệ của các đội tham dự Hội thi. Các đề nghị khiếu nại (nếu có) được Văn phòng sở, ngành, Phòng Nội vụ quận, huyện tập hợp, báo cáo bằng văn bản gởi Ban Tổ chức để giải quyết.

3. Ban Tổ chức không trao giải cho những người dự thi vi phạm một trong các trường hợp sau:

- Người dự thi có nhiều hơn 01 tài khoản dự thi;

- Thông tin của người dự thi sai lệch với thực tế.

V. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC

1. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về sai sót của các cá nhân trong quá trình tham gia dự thi.

2. Kết quả thí sinh sẽ bị hủy nếu phát hiện gian lận trong quá trình dự thi.

3. Ban Tổ chức có thể sửa đổi, bổ sung thể lệ trong trường hợp cần thiết.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

1. Công đoàn viên chức thành phố: địa chỉ số 57 đường Lê Lợi,  phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

2. Hỗ trợ thắc mắc liên quan cuộc thi: Bà Nguyễn Việt Thùy Uyên, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ; điện thoại: 02923.730.759, email: nvtuyen@cantho.gov.vn.

3. Hỗ trợ về kỹ thuật: ông Huỳnh Trung Long, chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, điện thoại liên hệ: 0907.296.951, email: htlong@cantho.gov.vn.

Trên đây là Thể lệ Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính: Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến ”. Ban Tổ chức có thể đề xuất điều chỉnh, bổ sung Thể lệ để phù hợp với tình hình thực tế. Các thông báo có liên quan được cập nhật trên website: timhieucaicachhanhchinh.cantho.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:

- UBND TPCT;

- LĐLĐ TPCT;

- Sở, Ban, ngành thành phố;

- Các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương;

- Ban Tổ chức và Thư ký Hội thi;

- UBND quận, huyện;

- UBND xã, phường, thị trấn;

- UVBCH, UBKT CĐVC (để chỉ đạo thực hiện);

- CĐCS trực thuộc CĐVC TPCT (để thực hiện);

- Báo Cần Thơ;

- Đài PTTH TPCT;

- Lưu VP SNV, VP.CĐVC TPCT.

 

 

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Diệu Hiền

 

 

 

[1] Áp dụng mức chi theo Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định một số mức chi đặc thù cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở.