Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang là một việc làm cần thiết mà mỗi cán bộ, Đảng viên thực hiện để tu đức, luyện tài để trở thành một người công bộc của Nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang là một việc làm cần thiết mà mỗi cán bộ, Đảng viên thực hiện để tu đức, luyện tài để trở thành một người công bộc của Nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang là một việc làm cần thiết mà mỗi cán bộ, Đảng viên thực hiện để tu đức, luyện tài để trở thành một người công bộc của Nhân dân.

Văn hóa nghệ thuật bao giờ cũng là một mặt trận, vì ở đó luôn diễn ra cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, cái mới và cái cũ, giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu, giữa ta với địch…Phạt Tống (Lý Thường Kiệt), Hịch Tướng sĩ (Trần Hưng Đạo), Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh), Đám cưới chuột (tranh dân gian)…là những ví dụ trong cả một kho tàng văn học nghệ thuật mà chúng ta đang có. (Tìm hiểu câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”)

Trên thực tế, đoàn kết là tư tưởng nhất quán, xuyên suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là một tư tưởng lớn, không phải đơn thuần là khẩu hiệu; là chiến lược quan trọng trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh đã từng bước đi sâu vào mọi giai cấp, tầng lớp nhân dân, trong toàn dân tộc và tạo nên sức mạnh quyết định mọi thắng lợi, mọi nhiệm vụ.

Tin tuyển sinh