Hoàn cảnh ra đời Bài thơ nổi tiếng của Bác Hồ dành cho thanh niên “Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên”

Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Không chỉ là nhà cách mạng nỗi lạc, qua cuộc đời hoạt động cách mạng của mình Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là hệ thống tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng về đạo đức. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những phẩm chất và đạo đức con người Việt Nam trong thời đại mới. Phẩm chất đó là nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viện, công chức; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, không sa vào chủ nghĩa cá nhân; đặc biệt "nói đi đôi với làm".

Cuộc thi cải cách hành chính

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tranh sơn dầu Tác giả : Lê Hoàng Lâm, Bài viết - Trần Bảng ( Sưu tầm)

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang là một việc làm cần thiết mà mỗi cán bộ, Đảng viên thực hiện để tu đức, luyện tài để trở thành một người công bộc của Nhân dân.

Tin tuyển sinh