Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta và đi vào lịch sử nhân loại như một trong những vĩ nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ XX. Điều làm nên sự vĩ đại, nhưng gần gũi, giản dị của Hồ Chí Minh là ở nhân cách, đạo đức, tài năng, những cống hiến của Người cho dân tộc và nhân loại. Một trong những di sản mà Người để lại là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo - cơ sở, tiền đề cho việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào chăm lo đời sống nhân dân hiện nay

Văn hóa nghệ thuật bao giờ cũng là một mặt trận, vì ở đó luôn diễn ra cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, cái mới và cái cũ, giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu, giữa ta với địch…Phạt Tống (Lý Thường Kiệt), Hịch Tướng sĩ (Trần Hưng Đạo), Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh), Đám cưới chuột (tranh dân gian)…là những ví dụ trong cả một kho tàng văn học nghệ thuật mà chúng ta đang có. (Tìm hiểu câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”)

Trên thực tế, đoàn kết là tư tưởng nhất quán, xuyên suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là một tư tưởng lớn, không phải đơn thuần là khẩu hiệu; là chiến lược quan trọng trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh đã từng bước đi sâu vào mọi giai cấp, tầng lớp nhân dân, trong toàn dân tộc và tạo nên sức mạnh quyết định mọi thắng lợi, mọi nhiệm vụ.

Đã bao năm rồi con vắng Bác. Mà vẫn hằn bóng Bác bên con. ....

Tin tuyển sinh